ĐẦU MỐI LIÊN HỆ ĐẦU TƯ

                                UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Địa chỉ: Số 90 đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Tel: +84-351.3852619    Fax: +84-351.3852707
Ms. Dung: +94-981.919558    - Email: duongthdungvpubnd@gmail.com
Website: http://www.hanam.gov.vn    http://invest.hanam.gov.vn

                              SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NAM
Địa chỉ liên hệ: Số 15 - đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại: +84-226.3852701          Fax: +84-226.3852701
Mr. Duy: +84-913.660525                Email: ngocduydinh20@gmail.com
Website: http://hanamdpi.gov.vn       http://invest.hanam.gov.vn

                               BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM
Địa chỉ liên hệ: Số 209 - đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Điện thoại: +84-226.3857961         Fax: +84-226.3850569  Website: www.izhanam.gov.vn