Bộ phận Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc của tỉnh Hà Nam - Korea Desk Ha Nam:

Cơ cấu tổ chức: 
- Ông Nguyễn Văn Oang, Giám đốc Sở KH&ĐT - Trưởng bộ phận
- Ông Hoàng Cao Liêm, Giám đốc Trung tâm XTĐT, Sở KH&ĐT - Thành viên
- Ông Phạm Khắc Tuyên, Tham tán Thương mại, ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc - Thành viên
- Ông Chun Sunghun, Chuyên gia KOICA - Cố vấn
- Ông Đinh Ngọc Duy,  CV phòng Hợp tác đầu tư, Sở KH&ĐT - Thành viên
Chức năng, nhiệm vụ:
- Phố hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về xúc tiến, hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc.
- Có vai trò là một đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho các nhà đầu tư.
- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện dịch vụ giải quyết các thủ tục hành chính khác có liên quan, giúp nhà đầu tư trong suốt quá trình dự án đầu tư hoạt động.
- Thiết lập hệ thống thông tin đối ngoại giũa nhà Đầu tư, Doanh nghiệp Hàn Quốc với các cơ quan hành chính tỉnh; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc, đề xuất UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư Hàn Quốc trước và sau khi dự án đi vào hoạt động.
Đầu mối liên hệ:
Trụ sở đặt tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam
Địa chỉ: Số 15 đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
Điện thoại:                     Fax:
Mr. Duy: +84-913660525             Email: ngocduydinh20@gmail.com
Mr. Sunghun Chun: +84-961162540    Email: shcemail@gmail.com