Question

Keywords
Fields
Reply :

Hà Nam thực hiện cơ chế một cửa để phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư không cần phải làm việc với bất kỳ cơ quan hành chính nào khác.