Tài liệu xúc tiến đầu tư

No. Doc Name Notation Download
1 Tài liệu xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Nam (APEC 2017) PDF
2 Video giới thiệu về tỉnh Hà Nam Video