Invest News

Tình hình thực hiện các dự án đăng ký đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

Đầu năm 2020 có 89 dự án đăng ký đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (30 dự án FDI và 59 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký 501,4 triệu USD và 9.208,4 tỷ đồng; diện tích sử dụng 223,2ha. Đến nay tình hình thực hiện các dự án cụ thể như sau:

- Nhóm dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động: Có 31 dự án (15 dự án FDI và 16 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký 346,3 triệu USD và 3.427,6 tỷ đồng; diện tích sử dụng 103,1ha, chia ra:

+ Ngoài KCN: 10 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.126,2 tỷ đồng; diện tích sử dụng 52ha.

+ Trong KCN: 21 dự án (15 dự án FDI và 06 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư 346,3 triệu USD và 301,4 tỷ đồng; diện tích sử dụng 51,1ha.

- Nhóm dự án chưa đi vào hoạt động: 58 dự án (15 dự án FDI và 43 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư 155,1 triệu USD và 5.780,8 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 120,1 ha.